Peb koog tsev kawm ntawv muaj lub hom phiaj siab rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv. “ua kom lawv mob saib thiab los npaj txhua tus menyuam kawm ntawv kom muaj kev ntseeg siab, siab tuab siab tawv thiab kev txawj ntse kom lawv caum cuag lawv txoj kev npau suav; pab rau zej zog; thiab kom Koom nrog kawm txuj ci kav tas lub neej.” Yuav kom ntsuas tau peb cov kev vam meej pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv ua kom tau qhov hom phiaj no, Osseo koog tsev kawm ntawv cov neeg ua haujlwm mus sawb swm ntaub ntawv ntau thiab lwm txoj hauv kev.

Ib qho kev ntsuas tseem ceeb tshaj plaws yog kev soj ntsuam los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua haujlwm thiab cov niamtxiv /tus saib xyuas tus memyuam qhia rau peb paub txog ntawm lawv txoj kev tau ntsib thiab pom. Tom qab ua cov ntawv tshawb fawb 2018 ua tiav, pom tias yeej muaj qho ua tau zoo thiab kuj muaj qho yuav tau txhim kho kom zoo tau.

Koom Nrog

 • Ntau tshaj li ntawm 12,000 tus tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 3 txog 12 tau teb dai ntawv tshawb fawb nug lus 2017-18.
 • Ib cov niamtxiv/tus saibxyuas memyuam raug lam tau lam xaiv los sawv cev rau cov niamtxiv/tus saibxyuas memyuam ua hauv Osseo koog tsev kawm ntawv (tshaj 1,000 tus niamtxiv/tus saibxyuas memyuam koom nrog hauv 2018). Cov ntawv tshawb fawb nug lus sau lus askiv, lus hmoob, lus mev, lus nyab laj, lus xoomosliam.
 • Caw tag nrho cov neeg ua hawjlwm mus teb cov ntawv tshawb fawb lus nug hauv 2018; muaj li 1,106 tus nrog koom ua.

Peb kawm tau dab tsi?

2018 Daim Ntawv Tshawb fawb Lus Nug rau cov neeg muaj feem xyuam (Stakeholder survey) ua taiv tau zoo li cas

Daim ntawv tshawb fawb lus nug rau cov neeg mauj feem xyuam yog tsim los pab cov thawj coj tsev kawm ntawv ntsuas seb peb pab cov tub ntxhias kawv ntawv kom mus cuag koog tsev kawn ntawv 3 txoj hom plias tau zoo li cas: ua tau li cov kev npau suav; pab rau zej zog; thiab kom muaj koom nrog txoj kev kawm mus tag ib sim neej. Peb pom li cov nram qab no los ntawm Spring 2014 rau Spring 2018cov ntawv tshawb fawb nug lus.

Raws cuag tus npau suav

 • Muaj cov tub ntxhais kawm ntawv ntau dua tshaj tawm qhia tias "tus neeg ua haujlwm hauv kuv lub tsev kawm ntawv tau pab kuv teeb hom phiaj kom kuv tiaj yuav mus caug tau kev cov kev npau suav." Qhov no nce ntawm 51% hauv 2014 mus rau 60% ntawm xyoo 2018.
 • Cov niam txiv kuj hais tias yeej muaj ib tug neeg haus tsev kawm ntawv pab lawv tus tub los yog tus ntxhais teeb hom phiaj cia. Qhov no nce ntawm 47% mus rau 52%.
 • Xyoo no, feem ntau cov xibfwb pomzoo nrog ntsiab lus no: "Kuv muaj peevxwm pab tau cov menyuam kawm ntawv paub thiab khwv mus rau lawv cov kev npau suav." Qhov no nce ntawm 82% mus rau 85%.
 • Ib qho nyuaj ntawm taj ntsab muaj lus zeem muag lossis kev npau sauv rau yav tom tej tsis tau nce rau cov tub ntxhais kawm ntawv (tseem nyob ntawm 74%) thiab ib nyuag qis rau cov niamtxiv (los ntawm 75%  mus rau 73%). Cov xibfwb hais ntau dau hais tias “feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv kuv tau paub xyoo no nrog kuv tam txoj lawv cov kev npau sauv rau yav tom tej” (ntawm 63% mus rau 68%).

Pab rau Zej Zog

 • Ntau cov tub ntxhais kawm hais tias hauv lawv lub tsev kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawv raug saib taus. Qhov no nce ntawm 50% mus rau 64%
 • Ob xyoos (2014 thiab 2018), li plaub los ntawm tsib leej niam txiv tau pom hais tias lawv tus tub los yog tus ntxhais raug saib taus tom tsev kawm ntawv.
 • Ob xyoos ntawm, li plaub ntawm tsib tus xibfwb tau qhia tias cov tub ntxhais kawm ntawv raug saib taus tom tsev kawm ntawv. "
 • Ib qho ntawm kev loj hlob txog kev pab rau zej zog yog cov tub ntxhais kawm ntawv tau "pab lwm tus neeg los ntawm kev cob qhia kev ua thawj coj, ua haujlwm, lossis lwm txoj hau kev." Txawm tias cov tub ntxhais kawm ntawv tau qhia tiam qhov no nce (ntawm 58% mus rau 68%), lo lus nug no yog qho feem pua qis tshaj plaw sib pom zoo thiab ib nyuag qis rau cov niamtxiv ( 69% mus rau 67%) thiab cov xibfwb (46% mus rau 40%).

Koom nrog kawm txuj ci kav tas lub neej

 • Muaj ntau tus tub ntxhais kawm ntawv tau hais tiam “thaum kuv tau txiav txim siab ua ib yam dab tsi nyuaj, kuv yeej yuav ua kom tiav tas li”. Qho feem pua no nce ntawm 60% ntawm xyoo 2014 mus rau 73% ntawm xyoo 2018.
 • Ob xyoo no, muaj li 75% lossis ntau zog cov niamtxiv hais txog lawv cov memyuam: “thaum nws tau txiav txim siab ua ib yam dab tsi nyuaj, nwd yeej yuav ua kom tiav.”
 • Xyoo no, 30% cov xibfwb pom zoo txoj kab ntawv no: “feem ntau cov tub txhais kawm ntawv ua pom tiam lawv yeej yuav pheej kom dhau thiab ua kom tiav.
 • Rau kawm mus tas ib sim neej, paub tswj sijhawm yog ib cheeb tsam ua kom loj hlob tuaj. Txwm pom nce rau cov tub ntxhais kawm ntawv (ntawm 63% mus rau 32%), taimsis cov niamtxiv pom muaj tsaw dua (ntawm 64% mus rau 69%) thiab cov xibfwb (ntawm 39% mus rau 32%).

Ib feem ntawm daim ntawv tshawb fawb lus nug ntsuas seb peb pab cov tub ntxhais kawm ntawv tau li cas thiab lawv tsev neeg xav li cas txog ntawv tsev kawm ntawv txais tos lawv thiab hwm lawv thiab ntseeg tau lawv los ntawm cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv.

Txais tos

 • Muaj ntau cov tub txhais kawm ntawv hais tias tsev kawm ntawv yog lawv teej tug, nce ntawm 62% mus rau 71%.
 • Ib nyuag ntau zog cov niamtxiv hais tias tsev kawm ntawv yeej txais tos lawv tsev neeg zoo, nco ntawm 83% mus rau 84%.
 • Txawm yog nce mus zuj zus  xyoo dhau xyoo, ntawm 2018, tsuas muaj li ntawm 3 leeg los ntawm 5 leeg tub txhais kawm ntawv pom zoo nrog cov lus nug: “kuv tsis txaj muag qhia kuv txoj kev xav thiab cov tswv yim pem tsev kawm ntawv”  thiab “cov tub txhais kawm ntawv raug saib xyuas ncaj ncees tom tsev kawm ntawv.”
 • Rau cov niamtxiv, yeej muaj chaw ua kom nce loj hlob tuaj ntawm cov lus nug: “kuv xav tias cov neeg ua haujlwm ntawm kuv tus tub/txhais lub tsev kawm ntawv hlub tshua kuv." Qhov no qis los ntawm 70% mus rau 67%.

Hwm

 • Cov tub ntxhais kawm ntau hais tias cov neeg laus saib taus lawv, nce ntawm 74% mus rau 81%.
 • Ob xyoos no, yuav luag tag nrho cov niam txiv (92% mus rau 95%) qhia tias lawv tus tub los yog tus ntxhais lub tsev kawm ntawv saib taus lawv.
 • Cov menyuam kawm ntawv xav tias "Cov neeg laus hauv tsev kawm ntawv pab txhawj xeeb rau kuv thaum tsim nyog" tau nce ntxiv peb feem pua, tiam sis tseem yog 69% xwb.
 • kev xav muaj tsawg zog thiab qis (ntawm 80% mus rau 76%) hauv niamtxiv txoj kev xav tias "cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv ua raws li lawv cov lus cog tseg."

Ntseeg Siab

 • Ntau tus menyuam kawm ntawv hais tias cov laus hauv tsev kawm ntawv tso siab rau lawv, nce ntawm 72% mus rau 79%.
 • Ob xyoos ntawm, 9 le egntawm 10 leeg niamtxiv tau pom tias cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv tso siab rau lawv.


* Rau kev tshwm sim hauv koog tsev kawm ntawv, cov lus sib tw rau kev yuam kev yog +/- 2% ntawm 95% kev ntseeg siab.

Dab tsi ntxiv rau yav tom ntej?
Tsev kawm ntawv thiab thawj coj hauv koog tsev kawm ntawv yuav siv cov ntsiab lus no thiab lwm cov ntaub ntawv los txhim kho kev npaj. Daim ntawv tshawb fawb tseem yuav ua kom tiav rau cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm txhua xyoo, thiab niam txiv / tus saib xyuas txhua txhua xyoo.