Feem ntau, tsev kawm ntawv yuav tsis kaw txawm tias tej hnub muaj huab cua tsis zoo.  Yog koj tsis pomzoo nrog tsev kawm ntawv qhov kev txiavtxim siab li no rau tej hnub uas koj xav hais tias huab cua tsis zoo no ces koj muaj cai tso koj tus menyuam nyob tsev los kuj tau.  Thov koj hu xovtooj mus rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv paub hais tias koj tus menyuam tsis tuaj kawm ntawv es lawv mam li zam rau nws. 

TSEV KAWM NTAWV YUAV KAW THIAB TSO MENYUAM LOS TSEV NTXOV

Tsev Kawm Ntawv Kaw

Cov thawj coj yuav txiavtxim siab tau hais tias yuav kaw lossis tsis kaw tsev kawm ntawv los ntawm muaj daus ntau los tsawg, nab kuab, thiab cov cua txias.  Yog hais tias lub National Weather Service paub meem lawm hais tias cov cua txias yuav qis mus txog li -35 F (hauv qab xum) no ces tsev kawm ntawv yuav raug kaw.  Peb yuav txiav txim siab hais tias yuav kaw los tsis kaw tsev kawm ntawv ua ntej 5:30am sawv ntxov ntawd, tom qab peb sojntsuam tej huab cua, saib kev qhauj huab cua, thiab nrog cov saib xyuas tsheb npav tham tas.

Tso menyuam los tsev ntxov/lawb

Kev tso cai rau cov menyuam tub ntxhais kawm ntawv los tsev ntxov yuav tsis tshua muaj (thaum muaj huab cua phem), vim cov tsheb npav ua tsis tau yooj yim. Tiamsis, yog cov huab cua phem zuj zus tuaj lawm no ces, tus Thawj Thaj Khu Loj mam li txiav txim kaw cov tsev kawm ntawv kom ntxov. Cov neeg khiav cov haujlwm no yuav txiavtxim rau thaum lub sijhawm li ntawm 11:00am teev sawv ntxov.

 • Lawb thaum nrab hnub: Muab su rau menyuam noj thiab yuav tso cov menyuam hnub nyoog loj los tsev ua ntej lawv thiaj li pab zov tau lawv cov nus muag yau.
 • Cua daj cua dub lossis lwm yam huab cua phem tsis zoo: Tsheb npav yuav tsis thauj menyuam mus tsev thiab cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau nyob hauv tsev kawm ntawv tos.

Tsev Kawm Ntawv Pib 2 Teev Hlig

Yog muaj huab cua tsis zoo ua rau peb pib kawm ntawv 2 teev hlig, peb yuav qhia rau txhua tsev neeg raws li nram qab no. Txhua lub tsev kawm ntawv yuav pib 2 teev hlig dua li ib txwm muaj; thiab sijhawm lawb ntawv yuav lawb raws li ib yam li qub.

Cov Kev Pab Cuam, Kev Ua Ub Ua No, Txheej Xwm

Thaum cov tsev kawm ntawv raug kaw lawm, txhua yam kev pab cuam ua ub ua no txheej xwm tom qab lawb ntawv yav tsaus ntuj ntawd los puav leej kaw tibsi thiab tsis hais kev uasi li ub li no thiab cov kawm ntawv rau yav tsaus ntuj (cov hoob kawm rau cov laus thiab hluas, qhia ntawv rau cov menyuam me, thiab Kidstop kev pab cuam, hoob qhia ntawv rau cov laus, thiab hoob qhia ntawv rau cov menyuam me me). Txhua yam kev uasi lossis kev kawm uas lwm tus sab nraud tau teem tseg cia ua los puav leej raug kaw tag nrho tib yam.  Phau ntawv Kidstop Family Handbook yuav qhia niam txiv paub meej hais tias lawv yuav mus tos lawv cov menyuam licas.

Kev Sib Txuas Lus

Yog tsev kawm ntawv yuav kaw lossis yuav los tsev ntxov, peb yuav qhia los rau nej raws li nram qab no:

 • Hu xovtooj/email: Peb yuav hu xovtooj/xa email los qhia rau nej paub. Thov muab nej tus xovtooj/email, lossis yog nej hloov lwm tus tshiab lawm, thov qhia rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv paub.
 • Nyob rau Online: Yog thaum twg muaj kev kub ntxhov ceev yuav muab sau rau hauv peb lub vajsab (website - district279.org) thiab koog tsev kawm ntawv nplooj (Facebook page—www.facebook.com/OsseoSchools).
 • Muab tshaj tawm: Yuav muab cov xovxwm xa mus rau cov xovtooj cua loj thiab cov tshooj TV muab tshajtawm qhia tias yog,“Osseo District 279.”

Thov tsis txhob hu xovtooj tuaj nug koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv thaum lub sijhawm muaj kev ceev kub ntxhov. Cov xovtooj yuav tau tseg cia sib tham rau thaum muaj kev ceev kub ntxhov ntawd xwb.  Yog koj xav tau kev pab dabtsi, thov hu mus rau koog tsev kawm ntawv hauvpaus loj tus xovtooj: 763-391-7000.

NIAM TXIV/TUS NEEG SAIB XYUAS TEJ HAUJLWM

 • Npaj rau tsev neeg thaum tsev kawm ntawv muaj kev ceev kub ntxhov: Qhia koj cov menyuam paub seb yuav ua licas thaum tsev kawm ntawv kaw. Thaum tsev kawm ntawv kaw cov menyuam puas paub mus txog tsev yam tsis muaj teeb meem dabtsi?
 • Cov neeg uas tsev kawm ntawv tij tauj tau thaum muaj kev ceev kub ntxhov: Yuav tsis tso menyuam nrog leej twg mus, yuav tsum yog niamtxiv, tus neeg saib xyuas, los yog tus tau lus tso cai muaj npe nyob rau hauv tus menyuam daim ntawv muaj kev ceev kub ntxhov uas muab khaws cia rau tom tsev kawm ntawv. Thov xyuas daim ntawv no kom meej yog yam twg tsis yog hais qhia paub.
 • Hnav ris tsho kom haum raws li tej huab cua: Thov muab koj tus menyuam hnav ris tsho kom haum raws li tej huab cua, xws li: tsho tiv no, hnab looj tes, kaus mom, thiab rau khau tiv daus. Koj tus menyuam yuav tau tawm mus nraum zoov yog thaum muaj mus ua si sab nraud. Tus thawj tswj yog tus txiav txim siab seb puas muaj mus ua si sab nraud yog thaum huab cua tsis zoo.

NPAJ RAU THAUM MUAJ YAM KEV CEEV KUB NTXHOV

Osseo Koog Tsev Kawm Ntawv tau npaj tau ib cov homphiaj los siv rau thaum muaj yam kev ceev kub ntxhov. Cov homphiaj no yog muab los ntawm tej tub ceev xwm, cov saib xyuas phab kev ceev kub ntxhov, thiab cov saib xyuas phab kev noj qab nyob zoo.   Kev xyaum npaj ua tej yam uas yuav tiv thaij tau yug tsis pub yug raug kev teebmeem puam tsuaj yog muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv.  Tej no yog npaj los rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm xyaum ua kom lawv paub npaj lawv tus kheej thaum muaj kev ceev kub ntxhov.

Cov homphiaj npaj rau thaum muaj kev ceev kub ntxhov no yog muab los ntawm tsib lub tswv yim qhia txog “txhua yam kev kub ntxhov” uas yog coj los siv tau ceev daws teebmeem thaum ntsib tej yam zoo li nram no.  Yog thaum muaj tej teebmeem ceev kev kub ntxhov txawv txawv, tus thawj tswj los yog tus thawj tswj koog tsev kawm ntawv yuav muab ib qho coj los siv raws li nram no, yog thaum tsim nyog:

 1. Khiav Tawm: Txhua tus menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yuav tau tawm hauv lub tsev kawm ntawv ntawd mus rau lwm qhov.  Yog ntawm lub tsev kawm ntawv thaj chaw tseem tsis puaj phais, tej zaum yuav muab cov menyuam xa mus rau lwm qhov chaw.
 1. Nkaum-hauv-ib Qho Chaw*: Txhua tus menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yuav tsum nkag los kom tag rau hauv lub tsev kawm ntawv. Txhua lub qhov rooj thiab qhov rais sab nraud yuav muab kaw thiab xauv kom tas. Yuav tsis pub neeg tawm thiab nkag los rau hauv lub tsev kawm ntawv. Yog muaj ib yam tshuav tsw tsis zoo raug tso tawm rau tej huabcua, cov raj cua hauv tsev no yuav nraug muab kaw ib ntus kom coj tshuav tsw tsis zoo nkag txhob tau los.
 1. Xauv Kaw Tuamtsev Kawm Ntawv Tag Nrho*: Txhua tus menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yuav tsum xauv lawv cov qhov rooj thiab qhov rais tag nrho txhua lub. Yuav tsis pub neeg tawm thiab nkag los rau hauv lub tsev kawm ntawv ib ntus.
 2. Chaws Nkaum Cua Daj Cua Dub: Txhua tus menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm yuav tsum mus nkaum rau ib chav hauv lub tsev kawm ntawv ua kom tseg. Yog muaj cua daj cua dub los raug rau lub sijhawm thaum lawb ntawv, tej zaum cov npav yuav khiav lig zog..

*Nyob rau lub sijhawm sawvdaws nkaum hauv tsev, los yog muab tsev xauv tag nrho lawm, yuav tsis pub ib tug twg nkag los, niamtxiv kiag los yeej tsis pub nkag los. Thaum qhov kev ceev kub ntxhov no dhau mus lawm, mam li pub koj nkag los rau hauv tsev kawm ntawv tau.